Giảm lãng phí với hoạt động đánh giá liên tục

Giảm lãng phí với hoạt động đánh giá liên tục

Câu chuyện thành công  Khi ứng dụng phần mềm đánh giá hiệu suất công việc với KPI để giảm lãng phí trong doanh nghiệp Trước đây: Doanh nghiệp X tổ chức đánh giá nhân viên mỗi năm một lần. Mỗi kỳ đánh giá vào cuối năm đều là giai đoạn căng thẳng của Ban Quản Trị và tất...