Trưởng phòng hành chính nhân sự là vị trí có vai trò rất quan trọng trong công ty. Họ có trách nhiệm điều phối toàn bộ công việc liên quan đến hành chính nhân sự. Dưới đây là bản mô tả công việc trưởng phòng hành chính nhân sự để các bạn làm trong ngành HR hoặc đang có nhu cầu ứng tuyển vị trí này có thể tham khảo thêm để có sự chuẩn bị tốt nhất cho công việc của mình.

 

Cụ thể, mô tả công việc của trưởng phòng hành chính nhân sự sẽ bao gồm 4 nhiệm vụ chính sau đây:

Hỗ trợ cấp trên giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực hành chính nhân sự

Trưởng phòng hành chính có nhiệm vụ hỗ trợ cấp trên (Giám đốc/ Ban Giám đốc) giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực tổ chức – hành – chính – nhân sự.

Mô tả công việc trưởng phòng hành chính nhân sự 1

Trưởng phòng hành chính nhân sự đảm nhận nhiều công việc khác nhau 

Những công việc cụ thể bao gồm:

 • Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc/ Ban Giám đốc trong việc quản trị nguồn nhân sự, bố trí nhân sự và sử dụng nhân sự cũng như các phương án sử dụng nhân sự hiệu quả của các phòng ban.
 • Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc/ Ban Giám đốc xây dựng quy chế trả lương, thưởng và các chính sách đãi ngộ cho nhân viên.
 • Tư vấn, tham mưu cho ban lãnh đạo xây dựng văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp trong công ty.
 • Kiến nghị với Ban Lãnh đạo các biện pháp xử lý đối với những đơn vị vi phạm các quy định của Công ty về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Phòng hành chính nhân sự.
 • Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.
 • Thực hiện những công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên

Điều hành các hoạt động trong phòng hành chính nhân sự

Là người đứng đầu phòng ban, trưởng phòng hành chính đóng vai trò quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động trong phòng hành chính nhân sự với sự trợ giúp của Phó phòng.

Mô tả công việc trưởng phòng hành chính nhân sự 2

Điều hành toàn bộ hoạt động của phòng ban mìnhlà nhiệm vụ chính của Trưởng phòng hành chính nhân sự

Những công việc cụ thể bao gồm:

 • Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong phòng ban, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.
 • Xây dựng và phát triển đội ngũ hành chính nhân sự.

 • Hoạch định chiến lược nhân sự
 • Tiến hành xây dựng lại chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc của các vị trí công việc/ phòng ban.
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
 • Tuyển dụng nhân sự phù hợp theo nhu cầu phát triển của công ty và từng phòng ban.
 • Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi, chính sách khuyến khích nhân viên.
 •  Lập ngân sách nhân sự.
 • Quản trị hành chính nhân sự

 • Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và yêu cầu của Ban lãnh đạo. 
 • Xây dựng nội quy lao động, hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc thực hiện các nội qui đó. 
 • Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chính khác: quản lý đội xe, y tế, tổ chức lưu trữ tài liệu, hỗ trợ công tác tổ chức các buổi hội thảo của công ty,…
 • Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Tương tác, hỗ trợ các phòng, ban khác trong vấn đề nhân sự

Bên cạnh vai trò hỗ trợ Ban Lãnh đạo, điều hành công việc của phòng ban mình, trưởng phòng hành chính nhân sự còn có nhiệm vụ tương tác, hỗ trợ các phòng, ban khác trong lĩnh vực của mình.

Mô tả công việc trưởng phòng hành chính nhân sự 3

Trưởng phòng hành chính nhân sự hỗ trợ các phòng ban khác trong lĩnh vực của mình

Những công việc cụ thể:

 • Kết nối các phòng, ban, bộ phận và toàn thể Cán bộ công nhân viên trong Công ty thành một tập thể vững mạnh, đoàn kết, thống nhất.
 • Phối hợp với phòng Kế toán và các phòng,ban liên quan tổ chức hạch toán tiền lương, thưởng, bảo hiểm cho nhân viên..
 • Kết hợp với các trưởng phòng ban khác xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nhân sự phù hợp.
 • Hỗ trợ bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự.
 • Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân sự, cách thức tuyển dụng nhân sự… 
 • Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.

 

Hy vọng với bản mô tả công việc trưởng phòng hành chính nhân sự mà Giải Pháp Tinh Hoa đã chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về những nhiệm vụ của vị trí này. 

Đừng quên truy cập website để tìm hiểu các giải pháp quản lý nhân sự hiệu quả nhất.