Chọn trang

Có rất nhiều nội dung cần phải khảo sát trong doanh nghiệp. Giải pháp truyền thống là sử dụng biểu mẫu bằng giấy. Cách thực hiện này có điểm yếu là tốn thời gian in ấn, phân phát, và đặc biệt là thời gian tổng hợp thông tin.

Với giải pháp khảo sát tự động, chúng tôi sẽ giúp bộ phận Nhân Sự tiết kiệm nhiều thời gian và thực hiện phương châm thao tác đơn giản – khảo sát nhiều hơn – biết nhiều thông tin hơn. Hãy xem một vài tình huống tiêu biểu sau

Satisfaction Survey for teambuilding trip

Target:

Measuring the satisfaction of employees in the company’s trip

 

Traditional form:

Writing and printing survey form for each person,distribution and synthesized OR did not make a survey

 

New solutions:

 • Go to website www.khaosatkhachhang.com (Allow register free) and making a questions ( Can do it on Smartphone with Wifi/3G)
 • Login to survey screen by Smartphone
 • Circulating Smartphone (with the survey) for each person performing the survey
 • Read the result on website

Benefits:

Don’t have much time for getting satisfied information

Satisfaction Survey for training course or event

 

 

2014-09-01_150802

Target:

Measuring the satisfaction of employees for training course or event

 

Traditional form:

Writing and printing survey form for each person,distribution and synthesized OR did not make a survey

 

New solutions:

 • Go to website www.khaosatkhachhang.com (Allow register free) and making a questions ( Can do it on Smartphone with Wifi/3G)
 • Login to survey screen by Smartphone
 • Circulating Smartphone (with the survey) for each person performing the survey
 • Read the result on website

Benefits:

 • Don’t have much time for getting satisfied information
 • People can make a survey easily

 

 

Satisfaction Internal Survey for quality of work on each deparment

 

polling-official

 

Mục tiêu:

Đo lường sự hài lòng từ nội bộ với bộ phận hành chính / kế toán

Bộ phận hành chính kế toán là bộ phận hỗ trợ cho các bộ phận khác trong việc tạo doanh thu.

Ví dụ:

+ Bộ phận kho phải xuất hàng nhanh và kịp thời cho Bộ phận KD bán hàng

+ Bộ phận kế toán phải tính lương, thưởng kịp thời cho các bộ phận khác

Kết quả đánh giá về chất lượng công việc của Bộ phận Kế toán/ Nhân sự phụ thuộc vào sự hài lòng của các bộ phận trực tiếp tạo doanh thu

Hình thức truyền thống:

 • Làm biểu mẫu khảo sát và in ra mỗi người 1 tờ, phân phát, và tổng hợp lại HOẶC
 • – không thực hiện

 

Giải pháp mới:

 • Vào web khaosatkhachhang.com (cho phép đăng kí miễn phí) và soạn câu hỏi (có thể thực hiện bằng Smartphone có kết nối mạng)
 • Đăng nhập màn hình khảo sát bằng Smartphone
 • Chuyền tay nhau Smartphone ( có bảng khảo sát) để từng người thực hiện khảo sát
 • Xem kết quả trên web

Lợi ích:

 • Ngay lập tức biết được khi có người không hài lòng
 • Nội dung khảo sát và thao tác thực hiện khảo sát rất đơn giản, có thể duy trì liên tục hàng ngày, để có thể ghi nhận ngay khi có sự không hài lòng