Chọn trang

Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau. Bằng việc sử dụng website này, bạn cam kết đã đọc và chấp thuận các điều khoản và điều kiện. Nếu bạn không chấp thuận, vui lòng không truy nhập sử dụng website này.

  1. Website này và nội dung được đăng tải (“website”) thuộc quyền sở hữu của Giải Pháp Tinh Hoa, các công ty con và công ty liên quan (“Tinh Hoa”). Giải Pháp Tinh Hoa bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất cứ lúc nào mà không báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng website sau khi sửa đổi sẽ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sửa đổi đó.
  1. Bản quyền nội dung của Website (bao gồm nhưng không hạn chế ở văn bản, hình ảnh, đường dẫn và âm thanh) do Giải Pháp Tinh Hoa và/hoặc các công ty đại diện hoặc các công ty tư vấn chuyên nghiệp của Giải Pháp Tinh Hoa sở hữu. Bạn không được sao chép bất kỳ nội dung nào từ website dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép của Giải Pháp Tinh Hoa.
  1. Vài thông tin trong website có thể chứa các dự đoán hoặc các thông tin dự báo cho các sự kiện trong tương lai hoặc hoạt động tài chính trong tương lại của các nước, các tài sản, các thị trường hoặc các công ty. Những thông tin này chỉ mang ý nghĩa dự đoán và thực tế hoặc kết quả có thể khác. Tương tự, bất kỳ một số liệu nào trong quá khứ không nhất thiết phản ánh kết quả trong tương lai. Không có nội dung nào trong website là lời khuyên, lời mời hay khuyến nghị của Giải Pháp Tinh Hoa đưa ra. Giải Pháp Tinh Hoa không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ một lỗi sai hay thiếu sót nào trong website, hoặc bất kỳ một tổn thất nào (bao gồm nhưng không hạn chế ở khả năng thiệt hại về sử dụng, thông tin hay lợi nhuận).
  1. Giải Pháp Tinh Hoa không cam kết trách nhiệm hay đại diện cho bất kỳ một nội dung nào, dù rõ ràng hay ám chỉ, liên quan đến sự phù hợp, đúng hạn, chính xác, đáng tin cậy, tính đúng đắn, tính hoàn thiện… của nội dung website hay kết quả của việc sử dụng website vì bất kỳ mục đích nào. Giải Pháp Tinh Hoa không cam kết trách nhiệm về việc website hay máy chủ không bị nhiễm virus hay các yếu tố gây hại khác.
  1. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ sử dụng website một cách hợp pháp và cho mục đích phù hợp và sẽ không sử dụng bất kỳ một robot hay chip điện tử nào, và/ hoặc điều chỉnh hoặc sao chép bất kỳ trang nào trong website mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Giải Pháp Tinh Hoa hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào tạo ra dung lượng lớn bất hợp lý trên website hoặc cơ sở hạ tầng liên quan (bao gồm bất kỳ máy tính nào đang hỗ trợ cho website).
  1. Bất kỳ sự vi phạm nào của hệ thống hoặc hệ thống an ninh hoặc bất kỳ điều kiện và điều khoản nào cũng dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự hoặc cả hai. Giải Pháp Tinh Hoa sẽ điều tra bất kỳ dấu hiệu nào tương tự và sẽ thông báo và hợp tác với cơ quan thi hành luật về sự xâm phạm này, cũng như sẽ theo đuổi mọi biện pháp ngăn chặn theo pháp luật và trong khả năng cho phép.
  1. Bạn có thể, vào bất kỳ thời điểm nào, lựa chọn nhận các cập nhật bằng cách gửi email cho Giải Pháp Tinh Hoa. Giải Pháp Tinh Hoa sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty liên quan của Giải Pháp Tinh Hoa hoặc các công ty đại diện, và Giải Pháp Tinh Hoa có thể tiết lộ thông tin này khi thấy cần thiết hoặc khi được luật pháp yêu cầu.
  1. Website này sử dụng các cookies để điều hành trình duyệt và thu thấp thông tin với mục đích thống kê để nâng cao chất lượng nội dung. Bạn có thể vô hiệu hóa cookies bằng các thay đổi cấu hình của trình duyệt.
  1. Website này có thể chứa các đường dẫn tới các trang web khác có chính sách bảo mật khác với Giải Pháp Tinh Hoa. Giải Pháp Tinh Hoa không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web đó.
 1. Các điều khoản và điều kiện này được chỉnh và được hiểu theo luật của CHXHCN Việt Nam, và bạn sau đây đồng ý tuân theo quyền tài phán của Tòa án Việt Nam.