ebook cẩm nang dành cho CIO –Giám đốc Công Nghệ Thông Tin

Tài liệu này được tổng hợp từ quá trình làm việc với nhiều chuyên gia tuyển dụng nhân sự . Chúng tôi hy vọng rằng tài liệu này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích

Nội dung chính

i

Chức năng & nhiệm vụ

của vị trí Giám đốc / Trưởng phòng công nghệ  

Mục tiêu & Thước đo hiệu quả

Của vị trí Giám đốc / Trưởng phòng công nghệ  

Yêu cầu tuyển dụng

Dành cho vị trí Giám đốc / Trưởng phòng công nghệ  

Các chương trình đào tạo chuyên môn

Dành cho vị trí Giám đốc / Trưởng phòng công nghệ  

Các chương trình đào tạo ngoài chuyên môn

vị trí Giám đốc / Trưởng phòng công nghệ  

Khung lương cho

vị trí Giám đốc / Trưởng phòng công nghệ  

Xu hướng & mối quan tâm

vị trí Giám đốc / Trưởng phòng công nghệ  

Lộ trình nghề nghiệp

vị trí Giám đốc / Trưởng phòng công nghệ