Chọn trang
excel
Ưu đãi người quen
Tổ trưởng sản xuất quá ưu ái cho người quen của mình trong việc điều động sản xuất, điều động làm thêm giờ. Điều này khiến năng suất giảm, và gây sự bất mãn từ công nhân khác
excel
Ưu đãi người quen
Tổ trưởng sản xuất quá ưu ái cho người quen của mình trong việc điều động sản xuất, điều động làm thêm giờ. Điều này khiến năng suất giảm, và gây sự bất mãn từ công nhân khác
excel
Ưu đãi người quen
Tổ trưởng sản xuất quá ưu ái cho người quen của mình trong việc điều động sản xuất, điều động làm thêm giờ. Điều này khiến năng suất giảm, và gây sự bất mãn từ công nhân khác
excel
Ưu đãi người quen
Tổ trưởng sản xuất quá ưu ái cho người quen của mình trong việc điều động sản xuất, điều động làm thêm giờ. Điều này khiến năng suất giảm, và gây sự bất mãn từ công nhân khác
excel
Ưu đãi người quen
Tổ trưởng sản xuất quá ưu ái cho người quen của mình trong việc điều động sản xuất, điều động làm thêm giờ. Điều này khiến năng suất giảm, và gây sự bất mãn từ công nhân khác
excel
Ưu đãi người quen
Tổ trưởng sản xuất quá ưu ái cho người quen của mình trong việc điều động sản xuất, điều động làm thêm giờ. Điều này khiến năng suất giảm, và gây sự bất mãn từ công nhân khác
excel
Chấm công
Tổ trưởng sản xuất quá ưu ái cho người quen của mình trong việc điều động sản xuất, điều động làm thêm giờ. Điều này khiến năng suất giảm, và gây sự bất mãn từ công nhân khác
excel
Chấm công
Tổ trưởng sản xuất quá ưu ái cho người quen của mình trong việc điều động sản xuất, điều động làm thêm giờ. Điều này khiến năng suất giảm, và gây sự bất mãn từ công nhân khác
excel
Chấm côngn
Tổ trưởng sản xuất quá ưu ái cho người quen của mình trong việc điều động sản xuất, điều động làm thêm giờ. Điều này khiến năng suất giảm, và gây sự bất mãn từ công nhân khác
excel
Ưu đãi người quen
Tổ trưởng sản xuất quá ưu ái cho người quen của mình trong việc điều động sản xuất, điều động làm thêm giờ. Điều này khiến năng suất giảm, và gây sự bất mãn từ công nhân khác
excel
Ưu đãi người quen
Tổ trưởng sản xuất quá ưu ái cho người quen của mình trong việc điều động sản xuất, điều động làm thêm giờ. Điều này khiến năng suất giảm, và gây sự bất mãn từ công nhân khác
excel
Chấm công
Tổ trưởng sản xuất quá ưu ái cho người quen của mình trong việc điều động sản xuất, điều động làm thêm giờ. Điều này khiến năng suất giảm, và gây sự bất mãn từ công nhân khác