Chọn trang

Yêu cầu của khách hàng

  • Đồng bộ hóa hệ thống ở tất cả các chi nhánh, để các nhân viên ở tất cả các chi nhánh có thể cùng chấm công (đặc biệt là các nhân viên làm việc lưu chuyển, như nhân viên giao nhận..)
  • Tự động lấy dữ liệu, dữ liệu phải được tự động lấy để giúp văn phòng tổng có dữ liệu theo thời gian thực

 

  • Mức độ hài lòng về sản phẩm 80% 80%
  • Mức độ hài lòng về dịch vụ 100% 100%
  • Mức độ hài lòng về giải pháp 90% 90%

Giải pháp

bạn muốn tìm hiểu về giải pháp của chúng tôi?

“Tôi chọn Tinh Hoa vì khả năng làm việc với hãng để tùy biến phần cứng theo yêu cầu đặc thù của chúng tôi”

Anh Linh

Quản lý , Teakwang Vina

Vui lòng đăng kí để được tư vấn về giải pháp này với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm

Customer requirement

  • Synchronize the system in all its branches, employees in all branches can make timekeeping (especially the staff work flow, such as delivery man ..)
  • Automatically get data on real time…
  • Satisfaction level of product 80% 80%
  • Satisfaction level of service 100% 100%
  • Satisfaction level of solution 90% 90%

Solutions

Read full solutions

“I chose Tinh Hoa Solutions because of the ability to work with hardware vendors to customize according to the specific requirements of our company”

Mr Linh

Manager, Teakwang Vina

Please register to get advice on this solution with many years professional experience