Chọn trang

Phần mềm nhân sự tiền lương

Câu chuyện thành công 

Trước đây: Doanh nghiệp A (là chuỗi các nhà hàng) găp nhiều khó khăn trong việc chấm công tính lương. Ca kíp phức tạp, thời gian OT thay đỏi hàng ngày. Bộ phận nhân sự luôn bị động chờ đợi bảng xếp ca từ ca trưởng của nhà hàng. Vừa mất nhiều thời gian, vừa không chính xác.

Những khó khăn đã gặp:

 • Ca kíp làm việc linh hoạt tại các cửa hàng, sẽ rất mất thời gian nếu chỉ sử dụng máy chấm công mà không có phần mềm chuyên dụng về chấm công  & tính lương
 • Khó tìm kiếm đơn vị cung cấp nào có khả năng đáp ứng yêu cầu đặc biệt giúp quản lý hiệu quả chuỗi cửa hàng một cách tập trung
 • Không thể kết nối trực tiếp các máy chấm công tại nhiều chi nhánh để quản lý tập trung

Sau đó:  Doanh nghiệp A đầu tư cho giải pháp tự động hóa việc chấm công tính lương.

 • Phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7
 • HRportal cho phép các cửa hàng trưởng xếp ca làm việc, điều động nhân sự, quản lý chấm công
 • Máy chấm công tại các cửa hàng

Thông tin giờ bấm công được chuyển tự động vào phần mềm. Việc xếp ca cũng được chuẩn hóa và được thực hiện qua web. Phần mềm tự động đối chiếu giờ bấm công với các ca đã đăng ký, và kiểm soát tốt việc tăng ca.

Kết quả:

 • Tiết kiệm thời gian chấm công tính lương cho bộ phận nhân sự
 • Tiết kiệm thời gian hỗ trợ cho bộ phận IT
 • Kiểm soát được chi phí tiền lương

Cả 3 đối tượng đều hài lòng:
– Phòng Nhân sự tốn ít công
– Nhân viên được chấm công, tính lương chính xác
– Công ty kiểm soát quỹ lương tăng ca chặt chẽ, giảm thất thoát quỹ lương

Vui lòng tham khảo Phần mềm Nhân Sự tiền lương HRPRO7 để được tư vấn thêm.

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ

Liên hệ bộ phận

Hỗ trợ kỹ thuật

Hotline: 1900 636 236 | 0946 918 638

Email: support@tinhhoa.asia

Liên hệ

TP. Hồ Chí Minh
Lầu 8 Tòa nhà TNL - 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh

Ms.Nhã: 0919 397 169
Ms.Như: 0969 618 638

TP. Đà Nẵng
52, Đường Nguyễn Văn Linh,
Quận Thanh Khê

Mr.Trường: 0903.555.923

Salary calculation software 

Success story

Previously: Enterprise A (chain of restaurants) encounters many difficulties in time attendance. Shift complex and time OT changes daily. Human resources are always waiting for the table from the restaurant’s manager. It takes time and is not accurate.

Difficulties encountered:

 • It is very time consuming to work with time attendance device without special time attendance & payroll software.
 • It is difficult to find supply units that are able to meet specific requirements to effectively manage store chains.
 • It is not possible to directly connect the time keeping machines at multiple branches for centralized management

After:  Enterprise A invests in automatically time attendance solutions

 • HRPRO7 HR payroll software
 • HRportal allows shop managers to work, move personnel, manage time keeping machines
 • Time keeping machine  at the store

Time keeping information is automatically transferred to the software. Arranging shift is also standardized and done via the web. The software automatically corrects time keeping with registered shifts, and controls overtime shift.

Result:

 • Save time for payroll for HR department
 • Save time for IT support
 • Control of wage costs

All 3 subjects are satisfied:
– Human Resource Department is less labor intensive
– Employees are time attendance and accurate salary
– The company controls the wage closely and reduces loss fund salary

Please refer to Human Resources HRPRO7 software for further advice.

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ

Liên hệ bộ phận

Hỗ trợ kỹ thuật

Hotline: 1900 636 236 | 0946 918 638

Email: support@tinhhoa.asia

Liên hệ

TP. Hồ Chí Minh
Lầu 8 Tòa nhà TNL - 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh

Ms.Nhã: 0919 397 169
Ms.Như: 0969 618 638

TP. Đà Nẵng
52, Đường Nguyễn Văn Linh,
Quận Thanh Khê

Mr.Trường: 0903.555.923