Chọn trang

Main features

Time attendance (for staff)
 • Employees can check their work schedule.
 • Employees are able to add time attendance log in case of forget to check in (later approve by the manager).
Salary calculation (for staff)
 • Checking payslip
 • Detail information of Social Insurance, Personal Income Tax,…
 • Promotion progress
Personal data management (for staff)
 • Automatically update information data when changed.
HR appraisal (for staff)
 • The employee can assess their working progress
Employee management (for manager)
 • Leave approval
 • Time attendance log addition approval
 • Travel mission approval
 • Travel allowance approval
Time attendance (for manager)
 • Checking work schedule (for production)
 • Confirm changing shift
Employee assessment (for manager)
 • Working progress assessment
 • Crossed assessment (from different department)
Employee management (for HR department)
 • Employee summary report
 • Summarize leave day and transfer to time attendance module
Personal appraisal (for HR department)
 • Building assessment program
 • Remind the employees & managers to assess
 • Create assessment summarized report
Allowance management (for Accounting department)
 • Checking allowance report
 • Create summarized report

Note

HRPortal connects with HRPRO7, interacting with time attendance data, salary calculation, staff appraisal

Do you want to experience this software ?

Please sign up for trial

Do you want detail consult?

HRPortal – Web portal automatizes HR office procedure

10Leave register online

Saving time for HR department in leave management, time attendance, salary calculation

10CHECKING WORKING REPORT, PAYSLIP

Saving paperwork, reduce time for HR department, and at the same time increase confidentiality about payroll information

APPROVE BY PHONE

10 APPROVE LEAVE VIA INTERNET

 

Saving time for manager & HR department in managing leave while ensuring that there’s no effect on the work

10HR APPRAISAL

Provide convenience for employee and manager in self – assess and assessment procedure, automatically summarize appraisal report & remind to assess

All in one HR solution

HRPortal allows connecting to HRPRO7 Software with different versions for each customer

thumb_01_60_60STANDARD VERSION (Factory)

Standard version for manufacturing enterprise, with worker and office staff managing modules. This version is built upon the features of leathering – garment manufacturer.

thumb_01_60_60SERVICE

This version is specialized for Hotel – Restaurant – Cafe (HORECA), provides flexible time attendance, salary calculation based on time, synchronize system from many branches, managing part – time staffs.

thumb_01_60_60CONSTRUCTION

Instantly exports time attendance – salary report, synchronizes data from many branches simultaneously. Connects time attendance data to construction management software.

thumb_01_60_60RETAILER

Version for retail businesses. The solution is especially useful when businesses have many branches and customers.

thumb_01_60_60SME

Version for small and medium enterprises. Solutions help enterprises saving deployment costs.

thumb_01_60_60SPECIAL REQUEST

The software is customized according to the customer’s needs  

Do you want to experience this software ?

Please sign up for trial

All about Tinh Hoa solution

Competing capability

 • Specialized in autoID devices with card technology / fingerprint / face recognition
 • Understand customers’ demand in the field of HR management
 • Software development capabilities and built-in integrated solutions

Prestigious suppliers of prestigious brands: Founded in 2007, Tinh Hoa is an enterprise specializing in IT solutions to automate human resources (time attendance- payroll – employees’ file management). With a team of highly qualified and experienced, we are always available to advise clients on the application of time attendance – automatic payroll solutions, saving time and enhancing the efficiency of human resources.

Keywords

phần mềm tính lương, phần mềm chấm công tính lương, phần mềm tính lương miễn phí, phan mem tinh luong nhan vien, phần mềm tính lương bằng excel, phan mem tinh luong, phan mem tinh luong mien phi

Chức năng chính

Chấm công (cho nhân viên)
 • Nhân viên có thể kiểm tra lịch làm việc của mình
 • Nhân viên có thêm thời gian đăng nhập trong trường hợp quên (được phê duyệt bởi người quản lý).
Tính lương (dành cho nhân viên)
 • Kiểm tra phiếu lương
 • Thông tin chi tiết về Bảo hiểm xã hội, Thuế thu nhập cá nhân, …
 • Tiến trình khen thưởng
Quản lý dữ liệu cá nhân (dành cho nhân viên)
 • Tự động cập nhật dữ liệu thông tin khi thay đổi
Đánh giá nhân sự (dành cho nhân viên)
 • Nhân viên có thể tự đánh giá quá trình làm việc của họ
Quản lý cấp nhân viên (dành cho cấp trưởng phòng)
 • Được phép nghỉ
 • Được phép đăng nhập chấm công
 • Phê duyệt công tác
 • Được cho phép đi du lịch
Chấm công (dành cho cấp quản lý)
 • Kiểm tra lịch làm việc (dành cho việc sản xuất)
 • Xác nhận đổi ca
Đánh giá nhân viên (dành cho cấp trưởng phòng)
 • Đánh giá quá trình làm việc
 • Đánh giá chéo (từ những phòng ban khác nhau)
Quản lý nhân sự (dành cho phòng nhân sự)
 • Tổng kết báo cáo nhân viên
 • Tổng kết ngày nghỉ và chuyển vào module chấm công 
Đánh giá nhân sự (dành cho phòng nhân sự)
 • Xây dựng chương trình đánh giá
 • Nhắc nhở nhân viên và trưởng phòng đánh giá
 • Xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá
Quản lý phụ cấp (đối với bộ phận kế toán)
 • Kiểm tra báo cáo phụ cấp
 • Thiết lập báo cáo tổng kết

Chú ý

HRPortal liên kết HRPRO7, tương tác với dữ liệu chấm công, tính lương và đánh giá nhân viên 

Bạn có muốn trải nghiệm phần mềm này không?

Hãy đăng nhập để trải nghiệm

Bạn có muốn tư vấn chi tiết không?

HRPortal – Web portal tự động hóa thủ tục nhân sự

10ĐĂNG KÝ NGHỈ PHÉP TRỰC TUYẾN

Tiết kiệm thời gian cho bộ phận nhân sự trong quản lý nghỉ, chấm công, tính lương

10KIỂM TRA BÁO CÁO LÀM VIỆC, PHIẾU LƯƠNG

Tiết kiệm giấy tờ, giảm thời gian cho bộ phận nhân sự, đồng thời tăng cường bảo mật thông tin về bảng lương

PHÊ DUYỆT QUA ĐIỆN THOẠI

10 PHÊ DUYỆT NGHỈ PHÉP QUA INTERNET

 

Tiết kiệm thời gian cho người quản lý và bộ phận nhân sự trong việc quản lý nghỉ phép trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả công việc

10ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ

Cung cấp sự thuận tiện cho nhân viên và người quản lý trong quy trình tự đánh giá và tự động tóm tắt báo cáo thẩm định và nhắc nhở đánh giá

Tất cả trong một giải pháp nhân sự

HRPortal cho phép kết nối phần mềm HRPRO7 với các phiên bản khác nhau cho từng khách hàng khác nhau

thumb_01_60_60PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN (Nhà máy)

Phiên bản tiêu chuẩn cho doanh nghiệp sản xuất, với nhân viên văn phòng và nhân viên quản lý văn phòng. Phiên bản này được xây dựng dựa trên các tính năng của nhà sản xuất hàng may mặc da

thumb_01_60_60DỊCH VỤ

Đây là phiên bản dành riêng cho khách sạn – Nhà hàng – Cafe (HORECA), cung cấp thời gian tham gia linh hoạt, tính lương theo thời gian, đồng bộ hệ thống từ nhiều chi nhánh, quản lý nhân viên bán thời gian.

thumb_01_60_60XÂY DỰNG

Xuất khẩu chấm công thời gian – báo cáo lương, đồng bộ hóa dữ liệu từ nhiều chi nhánh cùng một lúc. Kết nối dữ liệu chấm công với phần mềm quản lý xây dựng.

thumb_01_60_60BÁN LẺ

Phiên bản dành cho doanh nghiệp bán lẻ. Giải pháp này đặc biệt hữu ích khi các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh và khách hàng.

thumb_01_60_60SME

Phiên bản dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí triển khai

thumb_01_60_60YÊU CẦU RIÊNG

Phần mềm được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng

Bạn có muốn trải nghiệm phần mềm này không?

Hãy đăng ký để trải nghiệm

Về Giải Pháp Tinh Hoa

Năng lực cạnh tranh

 • Chuyên về các thiết bị nhận dạng tự động ( autoID) với công nghệ thẻ / vân tay / nhận dạng khuôn mặt
 • Hiểu tường tận về nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực quản trị nhân sự
 • Khả năng phát triển phần mềm và xây dựng các giải pháp tích hợp

Nhà cung cấp uy tín của những thương hiệu uy tín:  Thành lập năm 2007, Tinh Hoa là doanh nghiệp chuyên về giải pháp IT giúp tự động hóa nghiệp vụ nhân sự ( chấm công – tính lương – quản lý hồ sơ nhân viên).  Với đội ngũ năng lực cao và giàu kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn để giúp khách hàng ứng dụng giải pháp chấm công – tính lương tự động, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất cho bộ phận nhân sự

Keywords

phần mềm tính lương, phần mềm chấm công tính lương, phần mềm tính lương miễn phí, phan mem tinh luong nhan vien, phần mềm tính lương bằng excel, phan mem tinh luong, phan mem tinh luong mien phi