Chọn trang

RTMS - CONST - Giải pháp kiểm soát ra vào với cổng kiểm soát lối đi

Giải pháp an ninh dành cho công trường xây dựng

Nỗi đau thường thấy

 • Khó giám sát chặt người ra vào công trường, nhiều trường hợp ra vào mà không đăng kí, đặc biệt là công nhân của đơn vị thầu phụ
 • Khi có mất mát, khó điều tra vì có những người ra vào công trường mà không khai báo
 • Khi có sự cố, không tổng kết được có bao nhiêu người đang ở trong công trường

Nhu cầu

 • Kiểm soát chặt những ai ra vào công trường
 • Tránh việc có chấm công mà không có đi làm, vì những  đi ra khỏi công trường đều phải được điểm danh
 • Chấm công cho công nhân hiệu quả, nhanh chóng ra bảng chấm công, kiểm soát chi phí nhân công hiệu quả

Đặc biệt: Kiểm soát ngày công của các thầu phụ sẽ đánh giá được năng lực thầu phụ, và nắm bắt được tình hình sức khỏe thầu phụ. Giám sát được ngày công thực tế của thầu phụ và chi phí trả cho thầu phụ

Cổng kiểm soát lối đi bộ tripod turnstile

 • Giám sát chặt chẽ tình hình ra vào ở khu vực công trường, đảm bảo tất cả mọi người ra vào đều phải có khai báo rõ ràng
 • Giám sát và phát hiện các trường hợp gian lận về thời gian, những ai ra khỏi công trường cũng phải được khai báo đầy đủ
 • Nhanh chóng nắm bắt thông tin về những người hiện đang có mặt trong khu vực công trường, dễ dàng xuất báo cáo những người ai đã ra vào và những ai còn trong khu vực kiểm soát
 • Có thệ cho các nhà thầu phụ thuê, chia sẻ chi phí đầu tư
 • Kiểm soát được chi phí đầu vào của thầu phụ

Phần mềm kiểm soát ra vào kết hợp chấm công cho công trường

HRPRO7 là hệ thống kết hợp 3 chức năng chính: Nhân Sự – Chấm Công – Tính Lương. 3 chức năng này có thể hoạt động độc lập với nhau tạo thành những gói nhỏ riêng biệt hay cũng có thể liên kết với nhau để trở thành một hệ thống thống nhất, chia sẽ những dữ liệu chung của nhau.

Ngoài ra HRPRO7 còn có các gói chức năng mở rộng, có thể hoạt động độc lập, gồm có:

 • Module quản trị thiết bị chấm công DASS ( Data Auto-Synchronization Service)
 • Module theo dõi tiến trình chấm công RTMS (Real-time Monitoring Service)
 • Module quản lý nhà ăn ICMS (Industrial Canteen Management Software)
 • Module HRPortal –  tương tác với nhân viên qua web Portal

Chi phí đầu tư cho gói giải pháp

Vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn qua số 0919.039.665 / 08.6258.7699 ( gặp Quỳnh Như) hoặc để lại thông tin theo khung nội dung dưới đây để được tư vấn và nhận tài liệu chi tiết

RTMS - CONST

Real Time Monitoring System for Construction

Reality

 • Difficult to control people out on the field, in many cases without a register, especially workers of subcontractor
 • When there is loss, difficult investigation because there are people out in the field without declaration
 • When there is a problem, difficult to summarize how many people are in the field

Requirement

 • Strict controls on those out of schoolg
 • Avoid having timekeeping without work
 • Timekeeping efficient, fast out timesheets, control labor cost effective

Specially: Control the date of the subcontractors will assess the capacity subcontractors, and grasp the health situation subcontractors. Monitoring is the actual date of subcontractors and costs paid to subcontractors

Tripod turnstile system

 • Closely monitoring the situation in the public sector, ensuring everyone has the right to declare all clear
 • Monitoring and detection of fraud cases in time, those who are out of school and have been declared fully
 • Quickly capture information about who has been present in the construction area, easily export reports to those who have and those who are in the control area
 • It is possible to hire subcontractors, share investment costs
 • Control input costs of subcontractors

Time attendance and Access controller software for construction site

HRPRO7 system combines three key functions: Human Resource – Attendance – Payroll. 3 This function can operate independently of each other forming a separate small package or can link together to become a single system, sharing the same common data.

In addition, there are packages HRPRO7 extended functionality, can operate independently, including:

 • DASS Module ( Data Auto-Synchronization Service)
 • RTMS Module (Real-time Monitoring Service)
 • ICMS Module (Industrial Canteen Management Software)
 • HRPortal Module

Investment costs for packaging solutions

Please contact with our consultant team by mobile 0919.039.665 / 08.6258.7699 ( Ms Quỳnh Như) or leave an information as the form below, we will contact you as soon as possible