Chọn trang
  • Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100%
  • Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90%
  • Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90%

UPS 5V ABRIVISION – Singapore | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa

Thời gian lưu trữ nguồn: 1 – 2h