Chọn trang

Ứng dụng Giải pháp kiểm soát ra vào cổng 

Một câu chuyện thành công

Trước đây: Doanh nghiệp C (hoạt động trong lĩnh vực sản xuất) là một doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, và Doanh nghiệp D hoạt động trong lĩnh vực sản xuất may mặc, gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý nhân viên ra vào cổng.

Những bài toán cần phải giải quyết:

 • Số lương nhân viên ra vào quá động, bảo vệ khó lòng kiểm soát hết
 • Nhiều nhân viên vào quá sớm và ra quá trễ, dẫn đến việc họ có record làm thêm nhiều giờ. Những record này tuy không làm tăng quỹ lương, nhưng sẽ gây bất lợi cho doanh nghiệp khi bị Audit bởi khách hàng. Làm sao để hạn chế ?
 • Nhiều nhân viên xin phép ra khỏi xưởng sản xuất để đi vệ sinh, nhưng đi rất lâu mới quay lại, điều này làm ảnh hưởng tiến độ sản xuất của cả nhóm
 • Việc ra vào khu vực sản xuất cần được kiểm soát, vì nơi đây là khu vực sản xuất thực phẩm, đòi hỏi nghiêm ngặt về vệ sinh & an toàn

Sau đó:  Doanh nghiệp C và  đầu tư cho giải pháp kiểm soát ra vào nhà xưởng, sử dụng Tripod turnstile

 • Đầu đọc thẻ & sinh trắc học được kết nối với cơ sở dữ liệu nhân viên trong phần mềm nhân sự
 • Tình trạng làm việc, ca kíp làm việc được kiểm tra để đảm bảo không có nhân viên đi vào quá sớm hoặc ra quá trễ
 • Thời gian ra vào xưởng được kiểm soát nghiêm ngặt

Kết quả: Cả 4 đối tượng đều cảm thấy hài lòng

 • Tổ trưởng quản lý công nhân
 • Phòng Nhân Sự không tốn thời gian giám sát
 • Phòng An ninh, an toàn có thông tin đầy đủ
 • Doanh nghiệp giảm các lãng phí, thất thoát

Vui lòng tham khảo giải pháp Quản lý Ra vào nhà xưởng để được tư vấn thêm.

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ

Liên hệ bộ phận

Hỗ trợ kỹ thuật

Hotline: 1900 636 236 | 0946 918 638

Email: support@tinhhoa.asia

Liên hệ

TP. Hồ Chí Minh
Lầu 8 Tòa nhà TNL - 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh

Ms.Nhã: 0919 397 169
Ms.Như: 0969 618 638

TP. Đà Nẵng
52, Đường Nguyễn Văn Linh,
Quận Thanh Khê

Mr.Trường: 0903.555.923

Application Gate Access Control Solutions

A success story

Previously: Enterprise C (operating in the manufacturing sector) was a well-known enterprise in the field of food production, enterprise D operated in the garment manufacturing sector and having many difficulties in managing the staff came in and out.

Problems need to be resolved:

 • The number of employees in and out is too high and Protection is hard to control
 • Many of the employees came in too early and came too late, resulting in their record making more hours. These records do not increase the salary fund, but will disadvantage the business when the audit by customers. How to limit?
 • Many employees ask permission to leave the factory to use the toilet but it takes a long time to come back which affects the productivity of the whole group.
 • Access to the production area should be controlled because it is a food production area that requires strict hygiene and safety.

After: Enterprise C invests in access control solutions and uses Tripod turnstile

 • Card reader & biometrics are connected to employee database in HR software
 • Work status: shifts are checked to ensure that no employee goes in too early or too late
 • Access to the factory is strictly controlled

Results: All 4 subjects are satisfied

 • The manager
 • Human Resources does’t take time to monitor
 • The Security Department has full information
 • Businesses reduce the waste and loss

Please refer to the access factory management solution for further advice

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ

Liên hệ bộ phận

Hỗ trợ kỹ thuật

Hotline: 1900 636 236 | 0946 918 638

Email: support@tinhhoa.asia

Liên hệ

TP. Hồ Chí Minh
Lầu 8 Tòa nhà TNL - 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh

Ms.Nhã: 0919 397 169
Ms.Như: 0969 618 638

TP. Đà Nẵng
52, Đường Nguyễn Văn Linh,
Quận Thanh Khê

Mr.Trường: 0903.555.923