Chọn trang

Ứng dụng Phần mềm nhân sự tiền lương 

Một câu chuyện thành công

Trước đây: Doanh nghiệp A (hoạt động trong lĩnh vực sản xuất) găp nhiều khó khăn trong việc chấm công tính lương. Ca kíp phức tạp, thời gian OT phụ thuộc vào kế họach sản xuất. Bộ phận nhân sự luôn bị động chờ đợi phía sản xuất duyệt bảng công. Vừa mất nhiều thời gian, vừa không chính xác.
Sau đó:  Doanh nghiệp A đầu tư cho giải pháp tự động hóa việc chấm công tính lương. Thông tin giờ công được đưa tự động vào phần mềm. Việc xếp ca bên phía sản xuất cũng được chuẩn hóa, để phần mềm dễ dàng “hiểu” ca kíp làm việc. Phần mềm tự động đối chiếu giờ bấm công với các ca kíp đã đăng ký, và kiểm soát tốt việc tăng ca. Cả 3 đối tượng đều hài lòng:
– Phòng Nhân sự tốn ít công
– Nhân viên được chấm công, tính lương chính xác
– Công ty kiểm soát quỹ lương tăng ca chặt chẽ, giảm thất thoát quỹ lương

Vui lòng tham khảo giải pháp phần mềm nhân sự tiền lương hoặc phản hồi lại email này để được tư vấn thêm

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ

Liên hệ bộ phận

Hỗ trợ kỹ thuật

Hotline: 1900 636 236 | 0946 918 638

Email: support@tinhhoa.asia

Liên hệ

TP. Hồ Chí Minh
Lầu 8 Tòa nhà TNL - 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh

Ms.Nhã: 0919 397 169
Ms.Như: 0969 618 638

TP. Đà Nẵng
52, Đường Nguyễn Văn Linh,
Quận Thanh Khê

Mr.Trường: 0903.555.923

Application HR salary calculation software

A success story

Previously: Enterprise A (operating in the manufacturing sector) faced many difficulties in salary calculation. Shift complexity, time OT depends on the production plan. Human resources are always passive waiting for the production board approval. It takes time and is not accurate.
Then: Enterprise A invests in automation solutions for salary calculation. Public time information is automatically included in the software. The production side is also standardized, so that the software can easily “understand” the work. The software automatically corrects hourly presses with registered shifts, and controls overtime shift. All 3 subjects are satisfied:
– Human Resource Department is less labor intensive
– Employees are time attendance and accurate salary
– The company controls wage over shift and reduce loss fund salary

Please refer to salary calculation software solution or reply to this email for further advice

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ

Liên hệ bộ phận

Hỗ trợ kỹ thuật

Hotline: 1900 636 236 | 0946 918 638

Email: support@tinhhoa.asia

Liên hệ

TP. Hồ Chí Minh
Lầu 8 Tòa nhà TNL - 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh

Ms.Nhã: 0919 397 169
Ms.Như: 0969 618 638

TP. Đà Nẵng
52, Đường Nguyễn Văn Linh,
Quận Thanh Khê

Mr.Trường: 0903.555.923