Chọn trang

USB – PCR310 Read&Write MIFARE Reader

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% PCR310 là đầu đọc & ghi USB sử dụng thẻ mifare được sử dụng trong việc bảo mật máy tính, phân quyền cho người dùng máy tính và kiểm soát ra...