Chọn trang

Giải pháp quản lý suất ăn công nghiệp

eCMS – Giải pháp quản lý suất ăn  eCMS là viết tắt của electronic Canteen-meal Management Solution – hệ thống điện tử quản lý suất ăn. Đây là một ứng dụng công nghệ thông tin giúp tổ chức và quản lý quá trình cấp phát suất ăn cho nhân viên, cán bộ, công...