Chọn trang

Giải pháp chấm công dành cho tập đoàn, công ty có nhiều chi nhánh

Các yêu cầu đặc biệt dành cho giải pháp chấm công cho các tập đoàn: Có giải pháp đặc thù để tối ưu cho các công ty con với mô hình khác nhau ( sản xuất, bán lẻ, văn phòng ..) Có giải pháp đưa dữ liệu từ các công ty con về tổng, theo thời gian thực Kết hợp với việc...