Chọn trang

 

 1. Đánh giá Mô Hình Quản Lý Hiện Trạng theo ICS Method – Xây dựng Kế Hoạch Hành Động cải tiến dựa vào Kết Quả Đánh Giá của Malcom Baldrige
 2. Huấn luyện Xây dựng Kế Hoạch Ngân Sách Kinh Doanh, Nhân Sự, Purchasing , Tài Chinh-Kế Toán (General Budget)
 3. Xây Dựng Mô Hình Hoạt Động Điều Hành Công Ty theo mô hình ICS
 4. Phân Tích Đánh Giá Chiến Lược Kinh Doanh Ngành Hàng, Mặt Hàng (Product Porfolio, Business Porfolio)
 5. Rà soát các quy trình hiện hữu mô tả hoạt động từng phòng ban, bộ phận (As-Is)
 6. Xây dựng bổ sung các quy trình nếu các quy trình hiện hữu chưa mô tả hết các hoạt động vận hành kinh doanh (As-IS)
 7. Rà soát toàn bộ các quy trình nhằm phát hiện Rủi Ro (R) và đề ra các Biện Pháp Kiểm Soát thích hợp (C) – Đánh giá Cấp Độ Rủi Ro (Risk Assessment) – Thiết lập Ma Trân Kiểm Soát Ngăn Chận Rủi Ro (RACM)- Thiết lập Bảng Kế Hoạch Hành Động Kiểm Soát và Ngăn Chận Rủi Ro (Action Summary)

 

Chuyên gia hỗ trợ:

 • Mr Nguyễn Huyền Linh – PhD-ACCA-CPA
 • Tiến Sĩ (PhD) Đại Học Kingston, Anh Quốc
 • ACCA: Thành Viên Hiệp Hội Kế Toán Công, Anh Quốc
 • Nguyên Trưởng Dự Án Xây Dựng Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ (ICS) của Tập Đoàn Sơn và Hóa Chất ICI, Anh Quốc
 • Nguyên Giám Đốc Tài Chánh của Study Group, Anh Quốc
 • Nguyên Trưởng Dự Án Xây Dựng Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ (ICS) của Tập Đoàn Triumpth, CHLB Đức
 • Giảng Viên Thỉnh Giảng Đại Học Kingston, Anh Quốc, bộ môn ICS
 • Kinh nghiệm trong các lĩnh vực Tài Chính, Kế Toán, Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ