Chọn trang

Success Story

Application software evaluates job performance with KPI to reduce waste in the enterprise

Previously: Enterprise X held employee evaluation once a year. Each year’s end-of-the-year review is a stressful time for the Board, all the managers, and for all employees:

  • Reward results are based on a lack of persuasiveness, reward does not make employees happy and causes a lot of internal controversy.
  • Everyone complains that “emotional assessment”
  • No one sees the benefits of these activities and leads to the evaluation being done formally

After: Enterprise X shifted to the model of monthly evaluation.

Instead of calling it “employees evaluation (once a year),” the business is transformed into performance management throughout the process.

During this process, employees receive feedback at least once a month in order to help them know how to work better and advance faster. Poorly performing employees are also quick to identify and get more training to help them improve their performance.

As a result, staff performance needs to be continually measured in order to quickly identify the problem and take the necessary action.

Enterprises cannot wait until the end of the year to do this, because it is too late.

The more delinquent – the higher the cost to the business.

Please refer to this product (free trial) or contact us for further advice.

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ

Liên hệ bộ phận

Hỗ trợ kỹ thuật

Hotline: 1900 636 236 | 0946 918 638

Email: support@tinhhoa.asia

Liên hệ

TP. Hồ Chí Minh
Lầu 8 Tòa nhà TNL - 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh

Ms.Nhã: 0919 397 169
Ms.Như: 0969 618 638

TP. Đà Nẵng
52, Đường Nguyễn Văn Linh,
Quận Thanh Khê

Mr.Trường: 0903.555.923

Câu chuyện thành công 

Khi ứng dụng phần mềm đánh giá hiệu suất công việc với KPI để giảm lãng phí trong doanh nghiệp

Trước đây: Doanh nghiệp X tổ chức đánh giá nhân viên mỗi năm một lần. Mỗi kỳ đánh giá vào cuối năm đều là giai đoạn căng thẳng của Ban Quản Trị và tất cả những nhà quản lý, và là nỗi ngao ngán của tất cả nhân viên:

  • Kết quả khen thưởng dựa trên việc đánh giá thiếu tính thuyết phục, khen thưởng không làm cho nhân viên happy mà ngược lại, gây ra nhiều tranh cãi nội bộ
  • Mọi người đều than phiền là “đánh giá quá cảm tính”
  • Không ai thấy được lợi ích của những hoạt động này, dẫn đến việc đánh giá được thực hiện một cách hình thức

Sau đó: Doanh nghiệp X chuyển sang mô hình tổ chức đánh giá hàng tháng.

Thay vì gọi là “đánh giá nhân viên (mỗi năm một lần)”, doanh nghiệp chuyển thành hoạt động quản trị hiệu suất công việc (performance management) trong suốt quá trình làm việc.

Trong quá trình này, nhân viên được nhận phản hồi (feedback) ít nhất mỗi tháng một lần, để giúp họ biết cách làm sao để làm việc hiệu quả hơn và thăng tiến nhanh chóng hơn. Những nhân viên có hiệu quả kém cũng được nhanh chóng nhận biết và được đào tạo nhiều hơn, giúp họ cải thiện thành tích.

Như vậy, thành tích của nhân viên cần được đo lường liên tục, để nhanh chóng nhận ra vấn đề và tiến hành hành động cần thiết.

Doanh nghiệp không thể đợi đến cuối năm mới thực hiện việc này, vì như vậy là quá trễ.

Càng đánh giá trễ – chi phí mà doanh nghiệp phải chịu càng lớn.

Vui lòng tham khảo sản phẩm này ( dùng thử miễn phí) hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ

Liên hệ bộ phận

Hỗ trợ kỹ thuật

Hotline: 1900 636 236 | 0946 918 638

Email: support@tinhhoa.asia

Liên hệ

TP. Hồ Chí Minh
Lầu 8 Tòa nhà TNL - 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh

Ms.Nhã: 0919 397 169
Ms.Như: 0969 618 638

TP. Đà Nẵng
52, Đường Nguyễn Văn Linh,
Quận Thanh Khê

Mr.Trường: 0903.555.923