Chọn trang
Maintenance

Maintenance

Dịch vụ bảo trì máy chấm công – máy kiểm soát ra vào, cung cấp & thay thế linh kiện Sự đầu tư cho một giải pháp chấp công hoàn hảo không chỉ bao gồm chi phí mua thiết bị và phần mềm.  Chi phí vận hành của giải pháp chấm công phát sinh từ các sự việc sau: Công tác...