Chọn trang

Nhân viên Lập trình viên

Tên vị trí Nhân viên lập trình viên Mục tiêu chính –  Lập trình ra các sản phẩm tốt. Các việc phải làm –  Tạo ra các sản phầm phần mềm mới.-  Nghiên cứu những giải pháp mới có thể ứng dụng được. –  Liên tục cải tiến nâng cao năng suất làm việc....