Chọn trang

Nhân viên triển khai phần mềm

Tên vị trí Nhân viên triển khai phần mềm Mục tiêu chính – Đảm bảo triển khai các dự án phần mềm hiệu quả, thường xuyên nâng cao hiệu suất. – Tuân thủ qui trình triển khai dự án và cung cấp đầy đủ thông tin triển khai trong quá trình thực hiện. Các việc...