Chọn trang

Giải pháp chấm công trong sản xuất

Những yêu cầu thường thấy khi xây dựng hệ thống chấm công tính lương tự động cho công ty Sản xuất Đặc thù của ngành là sử dụng nhiều công nhân có trình độ trung bình thấp. Các giải pháp chấm công cho ngành này phải thỏa mãn một số điều kiện cơ bản sau: Hệ thống quản...