Chọn trang

Kiểm tra song song phần mềm tính lương là một trong những giai đoạn cuối cùng của triển khai hệ thống bảng lương. Đây là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc thực hiện hệ thống, nhưng cũng là một trong những điều phức tạp nhất. Nó buộc các tổ chức phải lập kế hoạch kiểm tra song song để việc thực hiện đơn giản và không có vấn đề nhất có thể.

Kiểm tra song song phần mềm tính lương là gì?

Quá trình kiểm tra song song đảm bảo rằng bảng lương đang được tính toán chính xác bởi một hệ thống mới. Trong quá trình thử nghiệm song song, hệ thống cũ được chạy song song với phần mềm tính lương mới và kết quả được so sánh.

Kiểm tra song song

Kiểm tra song song phần mềm tính lương

Kiểm tra song song phần mềm tính lương như thế nào?

Trong quá trình thử nghiệm song song, cần hoàn thành các bước sau:

  • Tất cả thông tin về bảng lương cho một chu kỳ trả lương đã chọn, bao gồm các kết quả đầu ra như thuế và lợi ích, phải được xuất từ hệ thống bảng lương kế thừa và được lưu lại
  • Thông tin được xuất ra liên quan đến chu kỳ trả lương đã chọn phải được nhập vào hệ thống bảng lương mới
  • Biên chế nên được chạy bằng hệ thống mới
  • Kết quả từ hệ thống mới sau đó có thể được so sánh với kết quả từ hệ thống cũ. Sự không nhất quán có thể được giải quyết.

Tại sao nó lại quan trọng?

Kiểm tra song song phần mềm tính lương là rất quan trọng vì nó đảm bảo rằng phần mềm tính lương mới đang tính toán chính xác bảng lương. Mặc dù đầu ra bảng lương từ cả hai phần mềm không cần phải hoàn toàn giống nhau, nhưng không nên có bất kỳ sự khác biệt lớn nào không thể giải thích được. 

Do đó, chạy thử nghiệm song song phần mềm tính lương là để ngăn chặn bất kỳ sự khác biệt lớn nào khi phần mềm bảng lương mới hoạt động, do đó đảm bảo quá trình chuyển đổi sang phần mềm mới diễn ra suôn sẻ và không gặp sự cố.

Kiểm tra song song

So sánh báo cáo của hệ thống mới và cũ

Ai nên làm thử nghiệm song song?

Lý tưởng nhất, kiểm tra song song nên được quản lý bởi những người sẽ chịu trách nhiệm về trả lương. Điều này sẽ cung cấp đào tạo thực hành và tiếp xúc với các tình huống khắc phục sự cố trước khi hệ thống bảng lương hoạt động.

Tuy nhiên điều này thường sẽ tăng gấp đôi khối lượng công việc cho những người này vì họ sẽ phải chịu trách nhiệm nhập dữ liệu bảng lương vào hệ thống tính lương cũ và mới cũng như khắc phục sự cố dữ liệu. Do đó, sẽ tốt khi hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp nếu có bất kỳ câu hỏi và vấn đề nào phát sinh.

 

Mặc dù kiểm thử song song phần mềm biên chế có thể là một quá trình tốn thời gian và phức tạp, mục đích cuối cùng là đơn giản hóa và tăng cường các quy trình trả lương hiện tại. Thảo luận và thiết lập sự đồng thuận về các mục tiêu thử nghiệm. Lập kế hoạch khung thời gian để đảm bảo rằng quá trình thử nghiệm song song không kéo dài. 

Vì chất lượng của bảng lương tương lai của công ty phụ thuộc rất nhiều vào thử nghiệm này, sẽ tốt hơn nếu đưa ra các cuộc thảo luận chiến lược trong giai đoạn đầu của thử nghiệm song song phần mềm biên chế.

Xác định chu kỳ kiểm tra

Các chu kỳ tiền lương đang được thử nghiệm sẽ phản ánh các chu kỳ tiền lương bình thường.

Chạy thử nghiệm song song trong các chu kỳ trong đó có nhiều lần tăng lương hoặc một số tuyển dụng mới có thể tăng khả năng xảy ra lỗi. Chạy thử nghiệm song song trong các chu kỳ có ít hơn số lượng giao dịch tiền lương tiêu chuẩn, chẳng hạn như ngày lễ, có thể không thể hiện đầy đủ về việc hệ thống sẽ hoạt động tốt như thế nào trong các chu kỳ trả lương bình thường.

Kiểm tra song song

Xác định chu kỳ tính lương để kiểm tra

Phân loại sự khác biệt

Khi thử nghiệm song song phần mềm tính lương đã được chạy trong một chu kỳ tính lương, kết quả từ các hệ thống mới và hệ thống cũ nên được so sánh theo từng dòng. Mỗi sự khác biệt được tìm thấy phải được làm nổi bật và phân loại theo nguyên nhân của sự khác biệt. Nguyên nhân của các khác biệt có thể bao gồm:

  • Lỗi nhập 
  • Lỗi do hệ thống cũ
  • Sự khác biệt có thể giải thích hoặc chấp nhận được (chẳng hạn như lỗi làm tròn)
  • Lỗi trong việc tạo quy tắc
  • Lỗi không thể giải thích

Xử lý sai lệch

Sau khi phân loại những mâu thuẫn này, sự khác biệt hoặc nguyên nhân của sự khác biệt cần được khắc phục càng sớm càng tốt. Điều này sẽ cho phép thử nghiệm song song tạo ra kết quả chính xác hơn. Nếu có lỗi không thể giải thích được, kiểm tra song song nên tiếp tục cho đến khi lỗi có thể được làm rõ và khắc phục. Hệ thống không nên được đưa vào vận hành cho đến khi bạn chắc chắn rằng bảng lương sẽ chính xác 100%.