Chọn trang

“Các hội viên đều đã biết rõ mình làm gì rồi, nên tôi không thích phải lặp đi lặp lại phần 60s của mình hàng tuần như một cái máy”. Đây là quan điểm mà tôi nhận thấy có ở nhiều hội viên mới gia nhập BNI.