Chọn trang

YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHẦN MỀM CHẤM CÔNG DÀNH CHO CÔNG CHỨC

 

1. Xây dựng phần mềm máy chấm công thêm các tiêu chí sau:

–         Thể hiện được ngày công chức, nhân viên chấm công.

–         Thể hiện được ngày công chức, nhân viên không chấm công.

–         Thể hiện được thời gian công chức, nhân viên chấm công.

–         Thể hiện được thời gian công chức, nhân viên đi làm trễ (>7h15’, >13h45’).

–         Thể hiện được thời gian công chức, nhân viên ra về sớm (<11h45’, <17h45’).

–         Thể hiện được số buổi không chấm công (VD: sáng vào muộn, về không chấm công thì thể hiện:1 buổi muộn, 1 buổi không chấm công)

–         Thể hiện được nguyên một buổi không chấm công: Nghỉ một buổi (VD: sáng vào không chấm, về không chấm, chiều chấm bình thường thì thể hiện: nghỉ một buổi).

–         Thể hiện nguyên một ngày không chấm công: nghỉ một ngày (VD: sáng không chấm, trưa về không chấm, đầu giờ chiều vào không chấm, cuối giờ vê không chấm thì thể hiện nghỉ một ngày).

(Có đề nghị kết quả kết xuất theo thời gian đính kèm)

 

Sau khi người quản lý nhập các dữ liệu đầu vào vào phần mềm thì máy sẽ tự động kết xuất ra kết quả công chức tháng đó xếp loại gì. Phần mềm xếp loại dựa theo các điều kiện như sau:

Đề nghị xây dựng phần mềm xếp loại A, B, C, D công chức, nhân viên:

1. Ngày công trong tháng:                           A: >20                  B: 20                                C: 15-19                                                                                         D: <15        

2. Quên, sót, chậm xử lý công việc:          A: Không             B: 01-02 lần                   C: 03 lần                                                                                        D: >03 lần 

3. Vi phạm về mặc trang phục:                   A: Không             B: 01-03 lần                   C: 04 lần                                                                                        D: >04 lần 

4. Vi phạm quy tắc ứng xử:                         A: Không             B: 01lần                          C: 02 lần                                                                                        D: >02 lần 

5. Đi muộn về sớm quá 15 phút:                A: <02 lần           B: 02 lần                         C: 03 lần                                                                                        D: >03 lần 

6. Phối hợp công tác:                                   A: Tốt                   B: Không tốt        

7. Phẩm chất, đạo đức, lối sống:                A: Tốt                                                                                                                                                                       D: Vi phạm              

8. KQ học tập (khóa học ≥ 1 tháng):         A: Đạt                                                                                                        D: Không đạt                                                 

9. Sai phạm có thông báo nhắc nhở:         A: Không             B: Có (cấp ĐV)            C: Có (cấp Cục)     

10. Kỷ luật (từ khiển trách trở lên):           A: Không                                                                                                                                                                 D: Có                        

11. Vi phạm trong chấm công vân tay:      A: <03 lần           B: 03 lần                         C: 04 lần                                                                                        D: >04 lần 

 

Nếu trong tháng có 2B/11 tiêu chí thì xếp loại B.

Người quản lý nhập số liệu của từng người theo 11 tiêu chí vào thì máy tự động xếp loại (VD: Nguyễn Văn A có 2 ngày không mặc trang phục hải quan, 2 buổi đi muộn thì xếp loại B).

VD: phần quản lý đối với ông Nguyễn Văn A tháng 9/2012:

 

1. Ngày công trong tháng:                           A: >20                  B: 20                     R          C: 15-19                                                                                         D: <15        

2. Quên, sót, chậm xử lý công việc:          A: Không    R        B: 01-02 lần                   C: 03 lần                                                                                        D: >03 lần 

3. Vi phạm về mặc trang phục:                   A: Không             B: 01-03 lần        R          C: 04 lần                                                                                        D: >04 lần 

4. Vi phạm quy tắc ứng xử:                         A: Không    R        B: 01lần                          C: 02 lần                                                                                        D: >02 lần 

5. Đi muộn về sớm quá 15 phút:                A: <02 lần  R         B: 02 lần                         C: 03 lần                                                                                        D: >03 lần 

6. Phối hợp công tác:                                   A: Tốt          R        B: Không tốt        

7. Phẩm chất, đạo đức, lối sống:                A: Tốt          R                                                                                                                                                            D: Vi phạm              

8. KQ học tập (khóa học ≥ 1 tháng):         A: Đạt          R                                                                                             D: Không đạt                                                 

9. Sai phạm có thông báo nhắc nhở:         A: Không    R        B: Có (cấp ĐV)            C: Có (cấp Cục)     

10. Kỷ luật (từ khiển trách trở lên):           A: Không    R                                                                                                                                                            D: Có                        

11. Vi phạm trong chấm công vân tay:      A: <03 lần  R         B: 03 lần                         C: 04 lần                                                                                        D: >04 lần 