Chọn trang

Phần 1: Nhóm chức năng thường gặp trong các phân hệ quản lý nhân sự

Nhóm chức năng trong nghiệp vụ quản lý hồ sơ nhân viên 

Tiếp nhận nhân viên mới
Qui trình quản lý và cập nhật hồ sơ nhân viên (bằng cấp, chuyên môn, thông tin gia đình, ….)
Ký hợp đồng thử việc với nhân viên mới
Ký hợp đồng lao động với nhân viên mới
Ký Phụ lục hợp đồng lao động
Tái ký Hợp đồng lao động
Bổ nhiệm/Miễn nhiệm/Kiêm nhiệm/Điều chuyển/Điều động
Ghi nhận khen thưởng/kỷ luật
Truyền thông nội bộ
Xem truyền thông nội bộ (App Mobile)
Cấp phát & Thu hồi trang thiết bị
Quản lý thông tin chính sách phúc lợi
Xử lý thôi việc
Xem và xuất báo cáo nhân sự

Quy trình điều chỉnh thu nhập định kỳ/đột xuất
Quy trình quản lý công tác (biz trip)
Quy trình tăng nhân viên mới (không qua tuyển dụng)
Quy trình tăng nhân viên từ nhân viên cũ (không qua tuyển dụng)
Quy trình giảm lao động
Quy trình xử lý khiếu nại nội bộ
Quy trình Ký hợp đồng điện tử
Quy trình Quản lý thông tin Thuế TNCN

Nhóm chức năng trong nghiệp vụ quản lý ngày công & ngày nghỉ

Đăng kí và xét duyệt công, phép dành cho nhân viên ( trên portal )
Theo dõi và quản lý ngày phép cho nhân viên ( dành cho Admin)

Đăng ký và duyệt kế hoạch OT ( Admin + sup)

Sắp ca làm việc cho nhân viên ( Admin + sup )

Bổ sung công cho nhân viên ( dành cho Admin)
Tính công, điều chỉnh & duyệt bảng công cho nhân viên

Xử lý các trường hợp thiếu công ( công bất thường )
Hiểu về cách áp dụng chính sách về giờ làm việc (công, phép, ..) cho nhân viên mới

Thiết lập chính sách ngày công

Thiết lập chính sách ngày phép

Thiết lập qui trình đăng kí xét duyệt công & ngày phép dành cho nhân viên
Thiết lập quy đổi OT sang nghỉ bù
Quyết toán phép năm nhân viên nghỉ việc hoặc cuối niên độ

Tạo chính sách tính công
Tạo/điều chỉnh lịch làm việc (không portal)
Xử lý dữ liệu công và xem bảng công
Quản lý phép bù từ số giờ tăng ca
Quyết toán phép
Tạo báo cáo công & duyệt bảng công
Điều chỉnh lịch làm việc (Portal)
Tạo kế hoạch tăng ca (Portal)
Đăng ký trễ/sớm (Portal)
Đăng kí nghỉ phép (Portal)
Xử lý dữ liệu chấm công bất thường (Portal)
Xem bảng công (Portal)
Thiết lập địa điểm chấm công liên quan đến App Mobile
Tạo kế hoạch tăng ca (App Mobile)
Đăng ký trễ/sớm (App Mobile)
Đăng kí nghỉ phép (App Mobile)
Xem bảng công (App Mobile)
chấm công (App Mobile)
Xem và xuất báo cáo chấm công

Đăng ký chế độ thai sản và con nhỏ (có sử dụng portal)
Đăng ký chế độ thai sản và con nhỏ (không dùng portal)
Quy trình quản lý suất ăn theo ca
Dự báo & thống kê số lượng suất ăn
Quy trình quyết toán phép (nhân viên nghỉ việc)

mẫu đăng ký

Nhóm chức năng trong nghiệp vụ quản lý lương & phúc lợi

Thiết lập quy định chính sách lương
Thiết lập danh mục các khoản cộng
Thiết lập danh mục các khoản trừ
Khai báo các khoản thu nhập theo cá nhân
Khai báo các khoản thu nhập theo đối tượng
Khai báo các khoản trừ, giam lương
Bổ sung thu nhập (các khoản cộng, trừ)
Ứng lương, bù lương
Tính lương và đề xuất duyệt bảng lương
Quyết toán thuế TNCN
Tạo và quản lý chính sách lương
Khai báo chính sách lương liên quan đến tính lương cho đối tượng: nhân viên, bộ phận , vị trí, chức danh
Khai báo tiền cộng, tiền trừ cho đối tượng: nhân viên, bộ phận , vị trí, chức danh
Tính lương và xem lương tháng
Tính thưởng
Tính lương ứng (định kỳ hoặc đột xuất)
Tính lương nhân viên nghỉ việc
Tạo bảng lương và duyệt bảng lương
Xem phiếu lương trên Portal/ App Mobile
Quyết toán thuế TNCN
Xem và xuất báo cáo lương

Nhóm chức năng trong nghiệp vụ tuyển dụng

Định biên nhân sự
Hồ sơ ứng viên
Khai báo thông tin tuyển dụng
Qui trình tuyền dụng nhân viên từ nội bộ
Qui trình quản lý thông tin tuyển dụng
Đề xuất tuyển dụng (portal)
Xem và xuất báo cáo tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên VP và cấp quản lý
Tuyển dụng lao động phổ thông
Tuyển dụng nội bộ (Lao động phổ thông – Nhân viên văn phòng – Cấp quản lý)

Nhóm chức năng trong nghiệp vụ đánh giá

Thiết lập tiêu chuẩn đánh giá
Khai báo tiêu chuẩn đánh giá liên quan đến từng đối tượng: nhân viên, vị trí, chức danh, phòng ban
Tổ chức đánh giá và theo dõi kết quả đánh giá
Thực hiện đánh giá và xem kết quả đánh giá – thực hiện trên portal
Xem và xuất báo cáo đánh giá KPI 

Nhóm chức năng trong nghiệp vụ đào tạo 

Thiết lập thư việc kỹ năng, xếp loại đào tạo
Khai báo năng lực theo cá nhân, chức vụ
khai báo danh sách lớp học, khóa học
Tiến hành đào tạo và ghi nhận kết quả đào tạo
Xem và xuất báo cáo đào tạo

Kế hoạch đào tạo theo nhu cầu của Công ty
Kế hoạch đào tạo theo nhu cầu của Nhân viên
Đào tạo đột xuất theo yêu cầu
Đánh giá hiệu quả sau đào tạo
Huấn luyện

mẫu đăng ký

Phần 2: Các biểu mẫu & báo cáo thường gặp trong các phân hệ quản lý nhân sự

Phân hệ quản lý thông tin nhân sự

Biểu mẫu nhân sự

BM – HĐLĐ mẫu
BM – PLHĐ mẫu
BM – Quyết định nghỉ việc mẫu
BM – Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm hoặc cuối năm – Biểu mẫu 07
BM – Khai báo tình hình sử dụng lao động ban đầu – Biểu mẫu 05

Báo cáo thống kê

BC – Báo cáo lý lịch trích ngang nhân sự
BC – Báo cáo thống kê thông tin nhân sự
BC – Báo cáo thống kê nhân sự theo hợp đồng
BC – báo cáo thống kê số lượng nhân sự theo tay nghề
BC – Báo cáo thống kê nhân sự theo tổ chức công việc
BC – Báo cáo quá trình làm việc của nhân sự
BC – Báo cáo người phụ thuộc
BC – Báo cáo nhân sự đến tuổi nghỉ hưu
BC – Báo cáo nhân sự nghỉ việc
BC – Báo cáo thống kê nguyên nhân nghỉ việc của nhân sự
BC – Báo cáo tỉ lệ nhân sự nghỉ việc trên tổng nhân sự
BC – Báo cáo biến động nhân sự

Phân hệ quản lý ngày công & ngày nghỉ

Báo cáo thống kê

BC – Báo cáo chấm công chi tiết theo ngày
BC – Báo cáo chấm công theo tháng
BC – Báo cáo tăng ca
BC – Báo cáo danh sách nhân sự làm việc trong ca
BC – Báo cáo danh sách nhân sự làm ca đêm
BC – Báo cáo dữ liệu thô
BC – Báo cáo phép năm
BC – Báo cáo thống kê ngày nghỉ của nhân sự

Báo cáo kiểm soát & quản lý

BC – Báo cáo lỗi chấm công
BC – Báo cáo chỉnh sửa chấm công
BC – Báo cáo chấm công thiếu
BC – Báo cáo tăng ca theo phòng ban
BC – Báo cáo đi trễ/về sớm theo phòng ban
BC – Báo cáo số giờ tăng ca trong năm

Phân hệ quản lý lương

Biểu mẫu liên quan đến lương

Bảng lương theo tháng
Bảng lương chi tiết theo tháng
Bảng lương chuyển khoản qua ngân hàng
Bảng lương tháng 13
Báo cáo lịch sử lương nhân sự
Danh sách nhân sự chưa có tài khoản ngân hàng
Phiếu lương
Danh sách tài khoản ngân hàng của nhân sự

Báo cáo thống kê

Bảng lương tổng hợp của từng bộ phận/ bộ phận
Biểu đồ lương và thu nhập khác – theo tháng trong năm
Biểu đồ lương và thu nhập khác – theo năm
Báo cáo phân tích thu nhập theo phòng ban/bộ phận
Báo cáo phân tích thu nhập theo từng vị trí

Vui lòng liên hệ với Tinh Hoa để nhận thông tin đầy đủ về các báo-biểu của các phân hệ khác  

mẫu đăng ký

Các sản phẩm của Giải Pháp Tinh Hoa

Các phần mềm của Tinh Hoa giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả của hoạt động nhân sự, tiết kiệm thời gian cho những công việc quan trọng

Tinh Hoa Solutions - Giải Pháp Tinh Hoa_11

Quản lý nhân sự

Phần mềm ezHR9

Phần mềm với đầy đủ tính năng quản lý nhân sự oanh nghiệp như: chấm công tính lương, tăng ca, nghỉ phép

Tinh Hoa Solutions - Giải Pháp Tinh Hoa_12

Đánh giá nhân viên

Phần mềm ezKPI

Quản lý hoạt động đánh giá trong doanh nghiệp,  bao gồm đánh giá 360 độ và đánh giá hiệu quả làm việc

Tinh Hoa Solutions - Giải Pháp Tinh Hoa_15

Chấm công khuôn mặt

iFace05, Smartface680

Các dòng máy chấm công ứng dụng công nghệ nhận hiện khuôn mặt hiện đại nhất trên thị trường

Tinh Hoa Solutions - Giải Pháp Tinh Hoa_4

App chấm công

Giải pháp eTAP

Sử dụng công nghệ để tối ưu hóa việc chấm công nhân viên thông qua ứng dụng diện thoại

Vì sao lựa chọn Tinh Hoa

Uy tín và giàu kinh nghiệm

THS với hơn 12 năm kinh nghiệm cung cấp các giải pháp và dịch vụ phần mềm nhân sự cho các doanh nghiệp hàng đầu việt nam ( VNM, Phát đạt, Thái bình shoes,…)

Đạt chuẩn giải pháp quốc tế

Top 25 nhà cung cấp giải pháp nhân sự hàng đầu Châu Á TBD – Tap chí CIO Outlook 2017. Được sự đánh giá cao từ các doanh nghiệp quốc tế MC, SQA,

Triển khai chuyên nghiệp

  • Chuẩn bị và Kick off
  • Khảo sát và đề xuất giải pháp
  • Cấu hình và cài đặt
  • Đào tạo và kiểm thử
  • Golive

Bảo hành bảo trì nhiệt tình

Đội ngũ hỗ trợ tư vấn thân thiện cùng với bộ phận kỹ thuật chuyên nghiệp giúp khách hàng nhanh chóng giải quyết được các vấn đề về sản phẩm

Khách hàng tiêu biểu của Tinh Hoa

Những doanh nghiệp hàng đầu đã lựa chọn Tinh Hoa – THS để nâng cao hiệu quả quản lý và lợi thế cạnh tranh

Nhận xét của khách hàng về sản phẩm của Tinh Hoa

Tinh Hoa Solutions - Giải Pháp Tinh Hoa_17

Trước đây công ty sử dụng toàn bộ đều bẳng file excel, word nhưng từ khi chuyển qua sử dụng phần mềm tuy là các bạn sản suất phải mất 1 ít thời gian để phân ca, đăng ký tăng ca,… Nhưng tất cả đều được lưu lại, theo dõi chi tiết và rất chính xác.

Trong quá trình chuyển đổi phải chạy song song nhưng sau đó thì kết quả rất tốt. Và cũng gặp một số khó khăn thì đều dược đưa ra biện pháp khắc phục

Tinh Hoa Solutions - Giải Pháp Tinh Hoa_18

Dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng, nhiệt tình

Sản phẩm ổn định, chất lượng, đáp ứng được với nhiều yêu cầu khác nhau của khách hàng

Tinh Hoa Solutions - Giải Pháp Tinh Hoa_19

Phần mềm đánh giá nhân sự KPI của đơn vị Tinh Hoa triển khai rất phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp chúng tôi. Phần mềm có giao diện sử dụng dễ dàng cho người dùng, đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình, chuyên nghiệp và thân thiện.

Tinh Hoa Solutions - Giải Pháp Tinh Hoa_20

Một trong những dự án gần đây nhất là giải pháp “Quản lý suất ăn sáng”. Nhìn chung từ khi nhận được yêu cầu từ khách hàng đến khi hoàn thành giải pháp, đội nhóm tư vấn cũng như kỹ thuật làm việc rất tích cực, có trách nhiệm để nhanh chóng đưa ra giải pháp. Phối hợp và tương tác tốt với chúng tôi để dự án mau chóng hoàn thiện.

Về dịch vụ hậu mãi, Cty Tinh Hoa có trách nhiệm từ khâu nhận feedback cho đến các kỹ thuật viên xử lý vấn đề. Kỹ năng, xử lý nhanh gọn đặc biệt là tận tình hướng dẫn cụ thể.  

Một lần nữa, xin cảm ơn Quý cty luôn đề cao tinh thần “Win Win”.

Đem lại sự tường minh trong hoạt động quản lý nhân sự

Hãy nhanh chóng ứng dụng công nghệ để tiết kiệm thời gian cho việc quản lý nhân sự ngay hôm nay cho doanh nghiệp.

Hơn 1500 doanh nghiệp đã sử dụng Tinh Hoa để nâng cao hiệu quả quản lý

Đăng ký thông tin để nhận được tư vấn nhanh chóng và nhiệt tình của Tinh Hoa về các giải pháp quản lý nhân sự hiệu quả cho doanh nghiệp của mình.

Hoặc liên hệ trực tiếp thông qua hotline và chat online của Tinh Hoa