Chọn trang

Để tối ưu thời gian đầu tư, Tinh Hoa có thể hỗ trợ các khách hàng sử dụng miễn phí phần mềm HRPRO7 trong các trường hợp sau đây:

  1. Các khách hàng đã sử dụng phần mềm  SmartBOSS 2.o có đăng kí gói dịch vụ bảo hành phần mềm được nâng cấp miễn phí lên phiên bản HRPRO7 BASIC, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về chấm công dành cho văn phòng. Phần mềm Hrpro7 sẽ luôn được nâng cấp hàng năm dành cho các khách hàng có sử dụng dịch vụ bảo hành phần mềm.
  2. Các khách hàng đã sử dụng SmartHRP với gói dịch vụ bảo hành phần mềm được nâng cấp miễn phí lên phiên bản HRpro7 ADVANCE, đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu về chấm công dành cho khối sản xuất.
  3. Các khách hàng đã qua tư vấn và nhận thấy sự phù hợp của phần mềm, nhưng có hạn chế về ngân sách cũng sẽ được Tinh Hoa triển khai thử nghiệm với phiên bản HRPRO7 BASIC – chấm công dành cho văn phòng để tìm hiểu về tính năng Hrpro7, trước khi quyết định đầu tư sử dụng.

Để biết thêm chi tiết về chương trình này, vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn của TInh Hoa.