Chọn trang
  • Mỗi 1 thao tác thì dùng phím OK để thực thi, còn thoát ra thì dùng phím ESC
  • Dùng phím mũi tên lên xuống đề di chuyển giữa các chức năng
  • Sau khi hiệu chỉnh thì nhớ lưu lại và nên khởi động lại máy chấm công

Chức năng

Máy màn hình trắng đen

Mày màn hình màu

Giao diện tiếng Anh

Giao diện tiếng Việt

Giao diện tiếng Anh

Giao diện tiếng Việt

Đăng ký nhân viên (vân tay /thẻ/mật khẩu) Menu → User Manage → Enroll User → Enroll FP / Reg RFID / Enroll Pwd Menu → Q.l nguoi dung → D.ki nguoi dung → D.ki dau v.tay/ Dang ky the / Dang ki mat ma Menu → User Mng → New User → Enroll FP/ Enroll Card/ Enroll PWD Menu → Qlý nhân viên → Nviên mới → Đ.ký V.tay/ Đăng ký thẻ/ Đ.ký M.mã
Đăng ký admin Menu → User Manage → Enroll Admin → Enroll FP / Reg RFID / Enroll Pwd → Supervisor/ Enroller/ Admin Menu → Q.l nguoi dung → Dang ki quan tri → D.ki dau v.tay/ Dang ki mat ma/ Dang ky the → Giam sat/ Nguoi dang/ Quan tri Menu → User Mng → Manage → Purview → Admin Menu → Qlý nhân viên → Quản lý → Quản lý → Q.lý

…. ( còn tiếp trong tài liệu đầy đủ)

Xem tài liệu đầy đủ tại đây:

https://docs.google.com/a/127.0.0.1/giaiphap/document/d/1UdHBTEU4OQiKlR3xLyOQXDZmkaFwKloFUnft2XmFa0o/edit

 

Lưu ý: Có 2 cách để bạn xem & download tài liệu này

  • Bạn cần login bằng account Customer@127.0.0.1/giaiphap. Vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận được password
  • Bạn có thể đăng kí login bằng account gmail của mình với bộ phận chăm sóc khách hàng, chúng tôi sẽ share quyền truy cập tài liệu này (và tất cả tài liệu dành cho khách hàng) cho account gmail của bạn