Câu chuyện thành công 

Khi áp dụng phần mềm quản trị nhân sự

Trước đây: Tổng công ty A với nhiều công ty con găp nhiều khó khăn trong việc quản lý nhân sự. Mỗi công ty con quản lý mỗi nơi một kiểu. Đơn cử:
– hệ thống đánh giá không đồng nhất, nên không thể tổ chức đào tạo chung, hay luân chuẩn nhân sự giữa các công ty con
– hệ thống chấm công tính lương không đồng nhất, khiến việc thống kê các chỉ số về lương-công ( là những chỉ số quan trọng trong nhân sự) không thể thực hiện được

Sau đó:  Tập đoàn A đầu tư cho giải pháp quản lý Nhân Sự, Tòan bộ các công ty con đều quản lý nhân sự theo chuẩn chung, tiết kiệm chi phí cho tòan group:
– Chương trình đào tạo chéo giữa các công ty
– Hệ thống quản lý nhân sự và đánh giá nhân sự dùng chung
– Chương trình định hướng thăng tiến cho nhân viên trong tòan Group …

Vui lòng tham khảo giải pháp hoặc phản hồi lại email này để được tư vấn thêm

Success story

When applying HR management software

Previously: A corporation with many subsidiaries faces many difficulties in human resource management. Each subsidiary manages each one of a kind. For example:
– The system of evaluation is not uniform so it is not possible to organize general training or standardize personnel between subsidiaries
– The system of time keeping is not uniform so that makes the statistics of salary and wage indicators (which are important indicators in the personnel) can not be implemented.

After:  Group A invests in human resources management solutions. All subsidiaries manage human resources in accordance with general standards and saving cost for whole group:
– Cross training program between companies
– Human Resource Management and Human Resource Assessment
– Promotion program for employees in Group …

Please refer to the solutions or respond to this email for further advice