Câu chuyện thành công 

Khi ứng dụng phần mềm đánh giá hiệu suất công việc với KPI, trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trước đây: Anh A là giám đốc của Doanh nghiệp X đang họat động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, thường xuyên gặp căng thẳng trong công việc điều hành. Anh cảm thấy mình phải lo toán quá nhiều, nhưng không ai trong số các nhân viên có thể giúp anh gánh vác bớt trách nhiệm. Càng ngày, Doanh nghiệp càng khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng mới và giữ nguyên tỉ lệ lợi nhuận, song song với đó là việc anh A ngày càng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe

Sau đó: Anh A mạnh dạn đầu tư phải giải pháp quản lý nhân viên theo KPI, kết hợp với việc trả lương thưởng theo mô hình 3P ( Person – Position – Performance).

Kết quả: Nhân viên có thêm động lực để làm việc và san sẻ gánh nặng, còn anh A thì có thêm thời gian dành cho bản thân và gia đình.

Vui lòng tham khảo sản phẩm này ( dùng thử miễn phí) hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm

Phần mềm đánh giá nhân viên KPI

Đánh giá khoa học, chính xác, hạn chế cảm tính

HRportal đăng ký nghỉ phép qua mạng

Tiết kiệm thời gian quản lý nghỉ phép

Success Story

Application software evaluates job performance with KPI in small and medium enterprises

Previously: Mr. A was the director of Enterprise X who was operating in the field of trade in services, frequently encountering tensions in executive work. He felt he had to pay too much, but none of the staff could help him with his responsibilities. Increasingly, businesses are finding it difficult to find new customers and keep their profit margins, in parallel with the fact that Mr. A has health problems.

After: Mr A bravely invested the solution of employee management according with the KPI, combined with pay compensation model 3P ( Person – Position – Performance).

Result: Employees have more motivation to work and share the burden while Mr. A has more time for himself and his family.

Please refer to this product (free trial) or contact us for further advice

Employee evaluation software KPI

Scientific evaluation, accuracy, emotional limitation